fbpx
 

KURANDA ASTROLOJİ

KURAN-I KERİMDE ASTROLOJİ

Çok okuyan, kalemi bulan ve kalemle yazı yazabilen ilk peygamber olan İDRİS peygambere BURÇLAR İLMİ, verilmiş, kendisi de bunu genişletmiştir.

İdris peygamber almış olduğu vahye dayalı bir şekilde burçlar ve yıldızların, gerek insanlar, gerek yeryüzünde mevcut tüm birimler üzerindeki tesir ve önemini anlatmaya çalışmıştır.

Kısaca, Yıldız İlmi, veya Burçlar İlmi, İdris peygamberin mucizesi olup, daha sonra ayrıca  da ilk defa Babiller tarafından, mevcut veriler ışığında düzenlenmiş ve genişletilmiştir.

Pek çok İslam düşünürü de, yıldızlar konusunu inceleyerek, varlığı var oluşunda burçların ve yıldızların rolünü, çeşitli kitaplarında anlatmışlardır. Ayrıca Kur’an-ı Kerimde yıldızlarla ilgili 60 küsur ayet yer alıyor

İNSANIN OLUŞUMU

Kuran-ı Kerim’de Al-i İmran suresi 60.cı ayette de şöyle buyrulmaktadır.

” O Allah’tır ki; rahimlerde sizi dilediği gibi şekillendiren o’dur. Kendisinden başka ilah olmayan o, Aziz ( mutlak güç ) ve Hakim’dir.( hikmet sahibi )

BURÇLARI TANIYALIM:

Burçların her biri batinen ( özleri itibariyle ) Allah’ın “Esma-ül Hüsna”sının, yani toplu olarak 99 olarak bilinen, güzel isimlerinin anlamlarının birleşimidir. Her bir burç 99 ismi ihtiva etmesine karşın, bunların farklı bileşimi ve her burçta belli isimlerin daha dominant olması nedeniyle, 12 burç özellikler taşır.

Her burçta ağırlıklı olan isimlerden bazı örnekler:

KOÇ: Cabbar, Kaviy, Aziz, Vahid

BOĞA: Hasib, Metiyn, Hafıd

İKİZLER : Semi, Muid, Fettah, Rauf

YENGEÇ: Batın, Şekür, Müheymin, Hafız

ASLAN : Hayy, Evvel, Baki, Selam

BAŞAK : Basir, Muhsi, Melik

TERAZİ: Musavvir, Vedud, Mümin, Vahhab

AKREP : Kahhar, Muntakim, Mumit, Muktedir

YAY: Alim, Kabız, Gafur, Tevvab, Gani

OĞLAK: Sabur, Metiyn, Mani, Kadir

KOVA: Vasi, Kuddüs, Hakim, Mürid

BALIK: Halim, Latif, Mucib, Batın

BUÇLARLA İLGİLİ AYETLER

“Hakikaten biz, gökte BURÇLAR yarattık. Ve temaşa edenler için süsledik.” ( Hicr/16)* “Gökte BURÇLAR yaratan ve onların içinde bir kandil ve nurlu bir ay yaratan Allah’ın şanı ne yücedir!..” ( Fürkan/61)* ” Güneş Aya yetişemez. Gece de gündüzü geçemez. Hepsi birer felekte yüzerler.” (Yasin/40)* ” Allah, gökleri ve yeri HAK olarak yarattı. Bunda müminler için ibret vardır. ” (Ankebut/44)* ” Göklerde ve yerde olanların tamamı onun dur. Hepsi o’na boyun egicidirler.” (Rum/26)* ” Gece, gündüz, güneş ve ay Allah’ın kudretine dalalet eden ayetlerindendir. Siz, güneşe ve aya secde etmeyin. Onları yaratan Allah’a secde edin.” ( Fussulet/37)* ” Biz gökleri yeri ve aralarındakileri  boş yere yaratmadık. Biz onları ancak Hak ile yarattık. Fakat onların çogu bunu bilmezler.” ( Dühan/38-39)* ” O göklerde ve yerdekilerin tamamını, kendi tarafından sizin hizmetinize verdi. Bunda tefekkür eden bir kavim için ayetler ve ibretler vardır.” ( Casiye/13)* ” Biz, yeri, gö ü ve aralarındaki şeyleri kafirlerin zannettikleri gibi abes ve batıl, boş yere yaratmadık.” ( Sat/27)* ” Ve size geceyi, gündüzü, güneşi, ayı ve yıldızları musahhar kıldı. Bütün bunlar O’nun emrine boyun eğmişlerdir. Bunların her birinde akıl kullanacak bir kavim için alametler vardır.” (Nahl/12)* ” Gökten yere kadar bütün dünya işlerini o tedbir eder.” ( Secde/ 5)* ” Allah gökleri ve yeri ve ikisinin arasında bulunan şeyleri ancak Hakkı yerleştirmek için ve muayyen bir müddetle yarattı.” ( Rum/* ” Görmez misin ki, Allah, göklerde ve yerde olan şeyleri hep sizin menfaatinize musahhar kıldı. Üzerinize açık ve gizli olarak birçok nimetleri tamamladı.” ( Lokman/20)* ” Gece ile gündüzün birbiri ardınca gelmesinde, Allah’ın göklerde ve yerde yarattı ı şeylerde muttaki kavim için özel ayetler vardır.” ( Yunus/6)* ” Göklerde ve yerde nice ayetler vardır ki onlar, o alametlerin üstüne basıp geçerler ve onlardan yüz çevirirler.” ( Yusuf/150)* ” Üstünüze yedi sağlam göğü bina ettik. Oraya parlayan bir kandil astık.” ( Nebe/13)* ” Biz dünya semasını yıldız ziynetleri ile süsledik. Ve onları azgın şeytanlardan koruduk.” (Saffat / 6-7)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *